FONDURI EUROPENE

Urban Întreprinderi

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

OLD VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Lucrări de construcție sau extindere a spațiului de lucru;

  Echipamente;

  Instalații de lucru;

  Utilaje;

  Mobilier;

  Birotică.

  VALOARE FINANȚARE

   1.500.000 – 6.000.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

  Întreprinderi mici – au mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei;

  Întreprinderi mijlocii – au mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

  Asigură cofinanțarea;

  Au înregistrat profit net și din exploatare pe ultimele situații financiare;

  Au cel puțin 3 angajați.

  FINANȚARE

  NORD EST

  – întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL

  – întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL 

  SUD EST

  – întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL

  – întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  SUD MUNTENIA
  – întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL

  – întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  SUD VEST OLTENIA

  – întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL

  – întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  VEST

  – întreprinderi mijlocii – 45% NERAMBURSABIL

  – întreprinderi mici – 55% NERAMBURSABIL

  NORD VEST

  – întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL

  – întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  CENTRU

  – întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL

  – întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  OBLIGAȚII

  Activele achiziționate trebuie să fie noi;

  Crearea a 2 locuri de muncă;

  Nu se vinde nimic 5 ani.

  Rural Non-Agricol | Urban Întreprinderi
  Mai multe detalii despre Urban Întreprinderi

  PROGRAMUL URBAN I.M.M.

  • 1.500.000 EURO și 6.000.000 EURO

  NORD EST

  • Întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  • Întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  SUD EST

  • Întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  • Întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  SUD MUNTENIA

  • Întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  • Întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  SUD VEST OLTENIA

  • Întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  • Întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  VEST

  • Întreprinderi mijlocii – 45% NERAMBURSABIL
  • Întreprinderi mici – 55% NERAMBURSABIL

  NORD VEST

  • Întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  • Întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  CENTRU

  • Întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  • Întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  Doar pentru investiții în regiunile de dezvoltare:

  – Nord Est

  – Sud Est

  – Sud Munteania

  – Sud Vest Oltenia

  – Vest

  – Nord-Vest

  – Centru


   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt IMM-urile din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

   

  CRITERII DE ELIGIBILITATE:

  1.  Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

  2.  Domeniul de activitateîn care se realizează investiţia: Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific.

  3.  Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

  4.  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria:

  – întreprinderi mici – au mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent in lei;

  – întreprinderi mijlocii – au mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

  Nu sunt eligibili solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor(au mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei).

  5.  Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura

  • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
  • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi
  • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

  6.  Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate

  7.  Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri sau în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.

  8.  În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

   

  TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE:

  Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construirea/extinderea/dotarea cu active corporale). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

  • Investiții în active corporale

  – lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

  – achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.

  – achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

  Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale propuse prin proiect.

  • Investiții în active necorporale:brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depași 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

  -trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;

  -trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului);

  -trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

  • Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional)

  -organizarea de șantier: lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, cheltuieli conexe organizării de șantier;

  -cheltuieli diverse și neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile. Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timplu execuției.

  Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

  În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

  a. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020

  b. achiziționarea de terenuri și/sau construcții,

  c. costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere

  d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ – gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)

  e. costuri de personal

  f. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,

  g. contribuția în natură

  h. amortizarea

  i. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015

  j. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”

  k. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic.

  l. Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” de mai sus.

  • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.
  • Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.
  • Nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

   

  DOMENII DE ACTIVITATE:

  Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi.

  O investiție poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, în condițiile în care acestea sunt aferente aceleiași activități/ aceluiași flux de producție.

  Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare poate fi extinsă, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

  Programe Europene
  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul transmiterii de informații noi.