FONDURI EUROPENE

ACCELERAREA DEZVOLTĂRII I.M.M.-URILOR

Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

OLD VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  START-UP NATION | Urban Microîntreprinderi | Rural Invest | POIM 1 | Microindustrializare | Microgranturi | I.M.M. Factor | GRANTURI PENTRU Retehnologizare | Granturi pentru Investiții | Granturi HORECA | Granturi Electric-Up | Granturi Digitalizare 2 | Granturi Capital de Lucru | ACCELERAREA DEZVOLTĂRII I.M.M.-URILOR | Agro I.M.M. Invest | Dezvoltare Rural Non-Agricol

  CHELTUIELI ELIGIBILE

   Spații de lucru;

  Autoutilitare;

   Echipamente;

   Utilaje;

   Calculatoare;

   Site web;

   Licențe software;

   

  VALOARE FINANȚARE

   500.000 lei

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Au capital social integral privat;

  Nu au datorii la bugetul general consolidat.

  Sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv;

  FINANȚARE

  Alocația financiară nerambursabilă este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de investiții contractat la instituția de credit parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.

  OBLIGAȚII

  Toate achizițiile trebuie să fie noi;

  Nu se vinde nimic timp de 3 ani;

  Mai multe detalii despre Accelerarea Dezvoltării I.M.M.-urilor

  FINANȚARE

  Alocația financiară nerambursabilă este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de investiții contractat la instituția de credit parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  (1) Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data înscrierii în program, următoarele criterii de eligibilitate:

  a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;

  b) sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei);

  c) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv;

  d) persoanele care au calitatea de asociați sau acționari și care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

  e) au capital social integral privat, sunt înregistrate în scopuri fiscale în România, își desfășoară activitatea pe teritoriul României, iar la momentul plății ajutorului vor avea sediul/punct de lucru în România;

  f) sunt considerate întreprinderi autonome, legate sau partenere;

  g) activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN rev. 2;

  h) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul semnării acordului de finanțare. Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili în cadrul programului;

  i) 1) Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

  2) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la lit. i alin. (1) după caz, întreprinderea poate beneficia1, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon. În plus, poate opta, până la acordarea acestui ajutor, pentru reducerea finanțării solicitate sau pentru returnarea, parțială sau integrală a unor ajutoare deja primite, fapt ce va fi dovedit cu documente corespunzătoare.

  3) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

  4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

  5) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20122 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

  6) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.

  7) Pentru fuziunile și/sau a achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență.

  8) Aspectul poate viza și tranzacțiile de divizare menționate mai sus, în cazul în care activele și/sau întreprinderea cu funcționare deplină rezultate, depășesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenței.

  9) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

  10) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

  j) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității la momentul înscrierii și nu intră într-una din stările menționate pe toată perioada de implementare a programului;

  k) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMM /Consiliului Concurenței sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile și penalitățile aferente;

  l) contractează un credit de investiții la instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere, în condițiile băncii și ale prezentului program;

  m) menține sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de decont, pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de plată. Registrul salariaților din Revisal care va fi depus la momentul decontului trebuie să conțină angajații activi, suspendați și încetați și trebuie emis în luna calendaristică în care se depune documentația de decont. În cazul în care, în perioada menționată, acestea se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca, în termen de maximum 45 de zile, să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul minim pentru care a primit finanțare.

  (2) Sunt eligibile în cadrul Programului societățile care desfășoară activități autorizate în condițiile prezentei proceduri de implementare, pe codurile CAEN Rev. 2 aferente următoarelor diviziuni: 41 Construcții de clădiri
  63 Activități de servicii informatice
  74 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
  79 Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică
  86 Activități referitoare la sănătatea umană

  (3) Nu beneficiază de prevederile Programului societățile care desfășoară:

  a) activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013:

  031 – Pescuitul
  032 – Acvacultura

  b) activități legate de producția primară a produselor agricole așa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

  c) activități de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri:

  – când valoarea ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;

  – când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri).

  d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

  e) producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activități de leasing;
  Prin „prelucrarea produselor agricole” se înțelege orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

  Prin „comercializarea produselor agricole” se înțelege deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.

  f) activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

  g) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

  h) ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.
  (3) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menționate mai sus), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

  (4) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

  (5) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care există legături de rudenie, inclusiv soț-soție, până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție în cadrul achizițiilor realizate de solicitanții privați ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare o declarație în acest sens, în cadrul Anexei 5 la prezenta procedură atașată dosarului de decont, conform legislației în vigoare privind conflictul de interese.

  (6) Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au fost condamnați prin hotărâri judecătorești definitive de infracțiuni de corupție sau infracțiuni economico – financiare.

  (7) Identificarea de către alte instituții abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada derulării programului, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale, săvârșite de întreprindere, reprezentanți legali, acționari / asociați / administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice, conduce la respingerea cererii de finanțare, sau, după caz, la recuperarea ajutorului acordat împreună cu dobânzile aferente.

   

  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

  (1) Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

  a) echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), 2.2. aparate și instalații de măsurare, control și reglare și 2.3. mijloace de transport din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; În funcție de tipul beneficiarului, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe este de 2.500 lei cu TVA (pentru neplătitorii de TVA) și de 2.500 lei fără TVA (pentru plătitorii de TVA);

  b) echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare; Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neîntreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrări de eficientizare energetică a spațiilor aflate în proprietatea societății aplicante. Dovada tipului de proprietate a spațiilor de producție pentru care se solicită finanțarea de lucrări de eficientizare energetică se va face la momentul depunerii documentației la banca pentru care a optat în vederea obținerii creditului de investiții. Nu sunt considerate titlu de proprietate contracte de închiriere, comodat, sau orice altă formă de cedare a dreptului de folosință a spațiului de producție; c) tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;

  d) site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;

  e) autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2;

  f) 1) Achiziționarea de spații de lucru și spații de producție. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție.

  2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de derulare a Programului.

  g) garanțiile acordate și comisioanele aplicate de instituțiile financiare nebancare creditelor de investiții contractate în cadrul programului;

  h) două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:

  – una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);

  – una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

  (2) Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării activității codului CAEN Rev 2 pentru care se solicită finanțare.

  (3) Cheltuielile privind avizele sau alte taxe, inclusiv TVA, ambalarea, transportul echipamentelor/ utilajelor și punerea în funcțiune a utilajelor / echipamentelor nu sunt eligibile.

  (4) Activele achiziționate trebuie să fie noi și puse în funcțiune la locația implementării la momentul certificării acestora, iar pentru toate activele achiziționate pe program nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

  (5) Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand sau care fac obiectul unei duble finanțări.

  (6) Solicitanții (întreprinderi) pot beneficia de finanțarea nerambursabilă obținută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2023-2026.

  (7) Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea AIMM / instituției de credit activele corporale achiziționate prin Program împotriva tuturor riscurilor asigurabile, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMM / instituția de credit, după caz. Această asigurare poate fi făcută și anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMM / instituția de credit, după caz a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.

  (8) O persoană fizică nu poate avea calitatea de acționar / asociat / reprezentant legal într-o firmă furnizoare către firmele beneficiare de AFN în care deține calitatea de asociat/acționar/ reprezentant legal.

  (9) Bugetul alocat prin Legea nr. 368/2022 de aprobare a bugetului de stat pentru implementarea măsurii în anul 2023 este de 54.115.000 lei, numărul estimat de beneficiari pentru anul 2023 fiind de 108.

  Programe Europene
  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul transmiterii de informații noi.