FONDURI EUROPENE

POIM 2 - Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor.

Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile

OLD VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  START-UP NATION | Urban Microîntreprinderi | Rural Invest | POIM 1 | Microindustrializare | Microgranturi | I.M.M. Factor | GRANTURI PENTRU Retehnologizare | Granturi pentru Investiții | Granturi HORECA | Granturi Electric-Up | Granturi Digitalizare 2 | Granturi Capital de Lucru | ACCELERAREA DEZVOLTĂRII I.M.M.-URILOR | Agro I.M.M. Invest | Dezvoltare Rural Non-Agricol

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Dotări (utilaje, echipamente tehnologice), echipamente informatice;

  Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile;

  Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;

  Investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, intelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

  VALOARE FINANȚARE

   Între 50.000 euro și 200.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitantul este societate legal constituită în România, până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv;

  Solicitantul a avut minim un angajat la 31 decembrie 2021;

  Solicitantul nu se află în dificultate;

  Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, înclusiv către bugetele locale;

  Solicitantul nu este în stare de faliment, lichidare;

  Solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s- a angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

  Solicitantul deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a energiei termice;

  Solicitantul prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consumul energetic total calculat în tep/an, acolo unde este cazul.

  FINANȚARE

  Valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 200.000 euro.
  Intensitatea finanțării: maxim 90%. 

  OBLIGAȚII

  Nu se acordă sprijin pentru:
  Dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

  Sectoarele pescuitului și acvaculturii,

  Achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri acordate societăţilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost;

  Domeniul producţiei primare de produse agricole

  Rural Non-Agricol | Urban Întreprinderi
  Mai multe detalii despre POIM 2

  FINANȚARE

  Valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 200.000 euro.

  Intensitatea finanțării: maxim 90%.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  (1) Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:

  a) Solicitantul este societate legal constituită în România, până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, și se încadrează în categoria solicitanților tip IMM sau întreprinderi mari, după caz, așa cum sunt definite în OUG nr. 112/2022, art. 2, lit. i) respectiv lit. j) şi îşi desfăşoară activitatea în România la momentul depunerii cererii de finanţare și sunt înregistrați la ORC, conform legislației naționale în vigoare.

  b) Solicitantul a avut minim un angajat la 31 decembrie 2021.

  c) Desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în sectoarele și/sau domeniile excluse schema de minimis aplicabilă. Astfel, solicitantul nu solicită finanțare pentru domeniile excluse din domeniul de aplicare a Regulamentul 1407/2013 și respectiv Regulamentul 1300/2013 conform celor menționate la secțiunea 1.9 din prezentul ghid;

  d) Solicitantul îndeplinește cumulativ condițiile definite la art. 11 din OUG nr.112/2022, inclusiv nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare;

  e) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a instanței, a unui furnizor de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

  f) Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, înclusiv către bugetele locale;

  g) Solicitantul nu este în stare de faliment, lichidare, au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile lor comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;

  h) Solicitantul/reprezentantul său legal nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;

  i) Solicitantul/reprezentantul său legal nu a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;

  j) Reprezentantul legal al solicitantului care  și exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare nu se află întruna din situațiile de mai jos:

  • este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și
   implementare a proiectului;
  • se află în situația de a induce grav în eroare autoritatea de management și/sau prepușii acesteia, sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare în cadrul altor programe cu finanțare europeană/națională;
  • se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau autoritatea de management și/sau prepușii acesteia pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul unor programe cu finanțare europeană/națională;

  k) Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului, prin informații privind personalul angajat implicat în implementarea proiectului/ privind externalizarea serviciului de management al proiectului.

  l) Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului si dispune de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat, astfel cum vor fi cuprinse în schemele de ajutor de stat și își asumă acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile.

  m) Solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care sa angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a
  proiectului.

  n) Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități. De asemenea, pentru același costuri eligibile, beneficiarul nu a mai solicitat finanțare din alte surse publice, inclusiv fonduri UE.

  o) Acolo unde este cazul, solicitantul se angajează să aplice măsurile de îmbunătățire a eficienţei energetice stabilite pe baza informațiilor obținute din sistemul de monitorizare propus prin proiectul pentru care se solicită finanţare prin Obiectivul Specific 11.1, interiorul unui interval de 5 ani pentru de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului.
  p) Solicitantul deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a energiei termice, în funcție de tipul

  de finanțare solicitată, care să fie în vigoare pentru punctul de consum unde solicită.

  q) prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consumul energetic total calculat în tep/an, acolo unde este cazul.

  Nu sunt eligibile alte forme de organizare a întreprinderilor și/sau alte entități asimilate acestora. Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte asemenea unități fără personalitate juridică nu pot aplica pentru finanțare în cadrul prezentului apel. Societatea care le deține poate aplica la finanțare pentru acestea, cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor de acordare a finanțării, iar analiza economico-financiară se realizează prin raportare la aceasta.

  Nu sunt eligibile parteneriatele in cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid.

   

  (2) Nu se acordă sprijin financiar pentru:

  1. Activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:

  a) sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;

  b) domeniul producţiei primare de produse agricole;

  c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

  • atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
  • atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

  d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

  e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

   

  2. Domeniile excluse prin Regulamentul (UE) nr. 1300/2013, respectiv:

  a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

  b) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile enumerate la anexa I la Directiva 2003/87/CE;

  c) investițiile în sectorul locuințelor, cu excepția celor legate de promovarea eficienței energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile;

  d) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

  e) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în Regulamentul 651/2014, art. 2, punctul 18;

  f) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

   

  3. Achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri acordate societăţilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost;

   

  4. Facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787/UE privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;

   

  5. Întreprinderile care solicită finanțare pentru activităţile enumerate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în anexa I la Directiva 2003/87/CE.

   

  TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

  (1) Valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 200.000 euro. Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro din luna septembrie 2022, respectiv 1 euro= 4,8657 lei.

  Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul prezentei scheme nu poate depăși 100% din valoarea eligibilă a investiției, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz, conform celor de mai jos:

  • Valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordată solicitantului nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (doi ani fiscali anterior încheiați și anul fiscal în curs), indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 2 lit. (2) din Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;
  • Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

   

  (2) În cadrul acestui obiectiv specific vor fi finanţate proiecte care au ca obiectiv sprijinirea următoarelor categorii de investiții în conformitate cu prevederile art. 5 din OUG 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

  I. investiţii în măsuri de eficienţă energetică şi de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie, de servicii ale IMM-urilor şi întreprinderilor mari, prin intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor, precum şi achiziţii de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor şi construcţiilor anexe.

  II. investiţii în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  III. investiţii în măsuri de eficienţă energetică la nivelul unităţilor de cogenerare, trigenerare existente sau noi la momentul depunerii cererii pentru finanţare, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creşterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului, definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  IV. Investiţii pentru reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării şi eficientizării consumului de energie la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei – EMS – care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra şi analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date şi va eficientiza consumul de energie în timp real.

   

  (3) Pentru categoria de investiție I sunt sprijinite următoarele categorii de cheltuieli/intervenţii eligibile în conformitate cu prevederile art. 6, lit. b-e din OUG 112/2022:

  • introducerea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente, respectiv a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, fără a fi exhaustiv, achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
  • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă;
  • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie, inclusiv achiziţionarea, instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior;
  • activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului, fără a fi exhaustive: sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea, repararea, modernizarea, montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrări de reparaţii la faţade, lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

  Pentru categoria de investiție II sunt sprijinite următoarele categorii de cheltuieli/intervenţii eligibile în conformitate cu prevederile art 7, lit c) din OUG 112/2022:

  • realizarea, achiziţionarea, modernizarea de unităţi/capacităţi de cogenerare noi/existente pentru obţinerea de energie termică şi electrică în cogenerare din surse regenerabile destinate consumului propriu al întreprinderilor.

  Pentru categoria de investiție III sunt sprijinite următoarele categorii de cheltuieli/intervenţii eligibile în conformitate cu prevederile art. 8 din OUG 112/2022:

  • realizarea de unităţi de cogenerare, trigenerare noi pentru obţinerea în cogenerare de energie termică şi electrică din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu, care se încadrează în capacităţi de producţie specifice prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • modernizarea, reabilitarea, creşterea puterii instalate pentru unităţile de cogenerare/trigenerare care obţin energie termică şi electrică din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu, care se încadrează în capacităţi de producţie specifice prosumatorului;
  • achiziţionarea de echipamente/utilaje/tehnologii/dotări specifice pentru obţinerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, necesare consumului propriu, care se încadrează în capacităţi de producţie specifice prosumatorului.

  Pentru categoria de investiție IV sunt sprijinite următoarele categorii de cheltuieli/intervenţii eligibile în conformitate cu prevederile art. 9 din OUG 112/2022:

  i. achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul întreprinderii, respectiv instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la IMM-uri şi întreprinderi mari, cu scopul de reducere imediată şi pe termen scurt a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare şi cuantificare a potenţialului de reducere a consumului de energie şi pentru maximizarea eficienţei măsurilor de creştere a eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior de către întreprindere, fără a fi exhaustiv:

  • sisteme de monitorizare hardware şi software: senzori pentru instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru date de proces;
  • RTU – Remote Terminal Units – unitate de prelevare date din proces sau din câmp, sistem de comunicare date, staţie;
  • sistem de comunicare date;
  • staţie master – staţia la care ajung toate comunicaţiile şi care este legată de toate echipamentele şi subsistemele;
  • sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau optimizarea acestor acţiuni. Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului, inclusiv autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, fără a fi exhaustiv;

  ii. achiziţionarea de echipamente, utilaje şi aparatură necesare investiţiilor în eficienţă energetică.

  Principalele echipamente pentru eficienţă energetică sunt instalaţii, echipamente specifice pentru întreprinderi, în scopul obţinerii de economii de energie, pe baza analizei energetice – fără a fi exhaustiv, motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalaţii, echipamente, sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire, răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, convertoare de frecvenţă, baterii de condensatoare, sisteme integrate de management al consumului de energie.

  Selecţia echipamentelor se face în baza analizei energetice realizate la nivelul proiectului de către un expert independent/autorizat. Clasa de eficienţă energetică va fi obligatoriu de înaltă eficienţă energetică, cel puţin clasa A acolo unde se utilizează sistemul de certificare/etichetare energetică.

  Astfel, echipamentul ce se înlocuieşte va fi obligatoriu superior celui existent şi trebuie să nu fi fost achiziţionat prin alte fonduri externe nerambursabile;

  iii. achiziţia, modernizarea, reabilitarea de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente care fac parte din activitatea de producţie/servicii şi contribuie la reducerea consumului de energie şi, respectiv, la reducerea emisiilor GES. În situaţia în care are loc achiziţionarea/modernizarea/reabilitarea de active care contribuie la reducerea consumului de energie şi a emisiilor GES, acestea trebuie să asigure reducerea consumurilor specifice de energie din valoarea consumurilor specifice de energie iniţiale.
  Pot fi avute în vedere inclusiv sisteme de monitorizare care reprezintă extinderea de sisteme de monitorizare existente.

   

  (4) Proiectele vizând stocarea energiei nu sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte.
  În sensul prezentului ghid, nu se vor finanța unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cuputeri instalate de până la 400 kW pe loc de consum.

  Nu sunt eligibile lucrările de reabilitare termică, cu excepția cheltuielilor/intervenţiilor eligibile menționate la art. 6, lit b-e din OUG 112/2022, respectiv la secțiunea 1.3.2 din cadrul prezentului ghid.
  Anveloparea termică nu este eligibilă pentru această categorie de investiții în cadrul prezentului apel de proiecte. De asemenea, având in vedere ca nu se fac lucrări de anvelopare nu sunt eligibile nici lucrările de consolidare în cadrul acestui apel de proiecte.

  Nu sunt eligibile realizarea de investitii care presupun construcția de clădiri noi.

  Nu sunt eligibile lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe și nici lucrările privind consolidări seismice în cadrul acestui ghid.

  Nu sunt eligibile imobilele în care se desfășoară exclusiv activități în domeniul investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice.

  Achizitionarea de pompe de caldură sau panouri fotovoltaice nu sunt eligibile ca și cheltuieli conform celor de mai sus pentru toate tipurile de investiții.

  Cheltuielile cu auditul financiar/auditul energetic si/sau alte servicii de consultanta nu sunt eligibile in cadrul apelurilor de proiecte 11.1 POIM.

  Cheltuielile cu achiziționarea serviciilor de consultanță pentru managementul proiectului nu sunt eligibile.

  Utilizarea biomasei ca sursă regenerabilă de energie nu este eligibilă.

  Pentru proiectele promovate în cadrul apelurilor lansate prin prezentul ghid, cheltuiala aferentă TVA nu este eligibilă, fiind deductibil din perspectiva activităţii economice derulate de solicitant.

   

  În cadrul OS 11.1, nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (în conformitate cu prevederile Art. 13, lit. h din HG nr. 399/2015):

  • cheltuieli aferente contribuției în natură
  • cheltuieli cu amortizarea
  • cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite
  • cheltuieli de leasing
  • cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație
  • cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
  • cheltuieli generale de administrație
  • dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare
  • alte comisioane aferente creditelor
  • achiziţia de echipamente second-hand
  • amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată si arbitraj
  • costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii
  • cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie
  • cheltuielile cu activităţi legate de realizarea auditului energetic (solicitat conform Legii nr. 121/2014).

   

  Nu sunt eligibile echipamentele a căror dată de producție este mai veche de 3 ani până la data depunerii cererii de finanțare. De asemenea, se solicită ca până la cererea de plată/rambursare care include respectivul echipament să se transmită și certificatul verde aferent acestuia.

  Programe Europene
  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul transmiterii de informații noi.