FONDURI EUROPENE

Granturi Capital de Lucru

Sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniul agroalimentar prevăzuți de O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

OLD VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Materii prime, materiale, mărfuri;

  Cheltuieli privind chiria;

  Echipamente de protecție medicală, materiale dezinfecție;

  Echipamente, utilaje, tehnologii, dotării independente.;

  VALOARE FINANȚARE

   Maxim 120.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019

  Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare;

  Dispun de cofinanțare în procent de minimum 15% din valoarea grantului.

  FINANȚARE

  pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro, respectiv 24.739 lei; 

  pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.

  OBLIGAȚII

  Păstrarea locurilor de muncă timp de minim 6 luni;

  Activele achiziționate trebuie să fie noi;

  Menținerea activității minim 6 luni.

  Rural Non-Agricol | Urban Întreprinderi
  Mai multe detalii despre Granturi pentru Capital de Lucru

  FINANȚARE

  Valoarea sprijinului pentru capital de lucru se stabilește astfel:
  a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro, respectiv 24.739 lei;
  b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: IMM-uri, societăți agricole, cooperative agricole, grupuri de producători și organizații de producători din domeniile de activitate agricultură, piscicultură si acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, a căror activitate curentă a fost afectată de efectele pandemiei COVID-19. Pentru înscrierea în platforma electronică, solicitanții trebuie să fie înregistrați cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscală la ANAF.
  Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa la O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

  Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse la ANAF;
  b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului, la data acordării grantului pentru capital de lucru, cofinanţare care este liberă de ajutor de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  c) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii (Registru salariaților din Revisal care se va încărca în aplicația electronică trebuie să conțină angajații activi, suspendați și încetați și trebuie să fie emis în ziua anterioară trimiterii cererii de finanțare pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri; La numărul de salariați care trebuie menținuți se iau în calcul și contractele de muncă active și cele suspendate, încheiate pe perioadă nedeterminată.
  d) Codul CAEN REV 2 pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale în vigoare la data de 31 decembrie 2019.
  e) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentul de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER).
  f) valoarea totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar COVID-19 instituit de Comisia Europeană, însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri, se încadrează în plafoanele menționate de Cadrul temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate.
  g) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare.
  h) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.
  i) nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 1- microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, așa cum este definită în cadrul O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.
  j) au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 de milioane de euro sau active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro.
  k) au avut în anul 2019 o cifră de afaceri de minimum 24.739 lei.

  Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MAT/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de acordare a ajutorului de stat, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili la data depunerii cererii de finanțare.

   

  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

  Prin prezenta măsură se finanțează cererile de finanțare în ordinea depunerii acestora, în următoarele condiții:
  a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro, respectiv 24.739 lei;
  b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.
  c) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procent de 15% din valoarea grantului solicitat.

  (1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
  a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
  c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
  d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
  e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;
  f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;
  g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

  (2) Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru potrivit alin. (1) trebuie sa fie în legătură cu activitățile/sub-activitățile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanțare și să fie angajate nu mai devreme de data de 1 februarie 2020 si aferente unei perioade care nu depășește 180 de zile de la data încasării grantului.

  (3) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face de către MAT/AIMMAIPE și AM POC pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

  (4) Beneficiarii vor depune declarație pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 va atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat, împreună cu plata accesoriilor.

  (5) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

  (6) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din grantul pentru capital de lucru acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor și impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.

  (7) Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.

  (8) Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing și nici cheltuielile cu chiria activelor corporale.

  (9) Ca excepție față de punctul (7), sunt eligibile cheltuielile privind chiria pe bază de contract încheiat pentru sediul social/punctul de lucru înregistrat în care se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.

  (10) În cadrul acestei măsuri, nu sunt eligibile a fi decontate din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi aferente acestora, garanțiile de orice fel, cofinanțări în cadrul altor forme de sprijin.

  Programe Europene
  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul transmiterii de informații noi.