FONDURI EUROPENE

POIM 1 - Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor.

Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile.

OLD VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Dotări (utilaje, echipamente tehnologice), echipamente informatice;

  Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile;

  Investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, intelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

  VALOARE FINANȚARE

   Între 50.000 euro și 500.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitantul este societate legal constituită în România, până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv;

  Solicitantul a avut minim un angajat la 31 decembrie 2021;

  Solicitantul nu se află în dificultate;

  Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, înclusiv către bugetele locale;

  Solicitantul nu este în stare de faliment, lichidare;

  Solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s- a angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

  Solicitantul deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a energiei termice;

  Solicitantul prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consumul energetic total calculat în tep/an, acolo unde este cazul.

  FINANȚARE

  Valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 500.000 euro.

  Intensitatea finanțării: minim 30% – maxim 65%. 

  OBLIGAȚII

  Nu se acordă sprijin pentru:
  Dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

  Investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;

  Investițiile în sectorul locuințelor;

  Fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

  Rural Non-Agricol | Urban Întreprinderi
  Mai multe detalii despre POIM 1

  FINANȚARE

  Valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 500.000 euro.

  Intensitatea finanțării: minim 30% – maxim 65%.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  (1) Solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:

  a) Solicitantul este societate legal constituită în România, până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, și se încadrează în categoria solicitanților tip IMM sau întreprinderi mari, după caz, așa cum sunt definite în OUG nr. 112/2022, art. 2, lit. i) respectiv lit. j)şi îşi desfăşoară activitatea în România la momentul depunerii cererii de finanţare și sunt înregistrați la ORC, conform legislației naționale în vigoare.

  b) Solicitantul a avut minim un angajat la 31 decembrie 2021.

  c) Desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, solicitantul nu solicită finanțare pentru sectoarele şi domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, respectiv celor menționate la secțiunea 1.9 din prezentul ghid;

  d) Solicitantul îndeplineste cumulativ condițiile definite la art. 11 din OUG nr.112/2022, inclusiv nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare;

  e) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

  f) Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, înclusiv către bugetele locale;

  g) Solicitantul nu este în stare de faliment, lichidare, au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile lor comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;

  h) Reprezentantul legal si/sau solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene

  i) Reprezentantul legal al solicitantului care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare nu se află întruna din situațiile de mai jos:

  – este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;

  – se află în situația de a induce grav în eroare autoritatea de management și/sau prepușii acesteia, sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare în cadrul altor programe cu finanțare europeană/națională;

  – se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau autoritatea de management și/sau prepușii acesteia pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul unor programe cu finanțare europeană/națională;

  j) Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului, prin informații privind personalul angajat implicat în implementarea proiectului/ privind externalizarea serviciului de management al proiectului.

  k) Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului și dispune de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat, astfel cum vor fi cuprinse în schemele de ajutor de stat și își asumă acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile.

  l) Solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care sa angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

  m) Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități. De asemenea, pentru același costuri eligibile, beneficiarul nu a mai solicitat finanțare din alte surse publice, inclusiv fonduri UE.

  n) Solicitantul deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a energiei termice, în funcție de tipul de finanțare solicitată, care să fie în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea; o) Solicitantul prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consumul energetic total calculat în tep/an, acolo unde este cazul.

   

  (2) Nu se acordă sprijin financiar pentru:

  a) sectoarele şi domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat.

  b) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

  c) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile enumerate la anexa I la Directiva 2003/87/CE;

  d) investițiile în sectorul locuințelor, cu excepția celor legate de promovarea eficienței energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile;

  e) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

  f) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în Regulamentul 651/2014, art. 2, punctul 18;

  g) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

  h) pentru instalaţiile hidroelectrice care nu respectă Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European.

  i) Activitatile de investiții imobiliare, consultanța, asistența tehnica și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  De asemenea, nu se acordă ajutor financiar şi nici nu sunt rambursate cheltuielile după ce instalaţia şi-a început activitatea, iar ajutorul este independent de rezultat.

   

  TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

  (1) Valoarea minimă este de 50 000 euro și maximă de 500.000 euro. Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro din luna septembrie 2022, respectiv 1euro =4,8657 lei. Acest curs va fi actualizat la semnarea contractului de finanțare pentru verificarea îndpelinirii regulii de cumul pentru ajutorul de stat.

  Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții prin prezenta schemă de ajutor de stat este de 30% din costurile eligibile, pentru proiecte de investiţii în capacităţi de producere de energie din SRE cu excepția biomasei, în cazul în care costurile eligibile sunt calculate pe baza art. 41 alin. (6) lit. (c) din Regulamentul UE 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. Finanțarea nerambursabilă maximă acordată va fi majorată cu 15% pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. (a) din TFUE respectiv zonele a) individualizate în ANEXA la decizia Comisiei Europene C(2021) 9750 final din 20.12.2021, privind cazul SA.100199 (2021/N) Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027) și cu 5 puncteprocentuale pentru investițiile situate în zone asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, respectiv zonele „c” care nu sunt predefinite din ANEXĂ. Finanțarea nerambursabilă maximă acordată se majorează cu 20 de puncte procentuale, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici, inclusiv microîntreprinderilor, şi cu 10 puncte procentuale, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii:

   Intensitatea ajutorului de stat (procent aplicabil la valoarea cheltuielilor eligibile)
   Toate celelalte teritorii

  Pentru judeţele Localităţi din judeţul teritorii Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj şi Satu Mare (Regiunea de dezvoltare Nord-Vest); judeţul Alba (Regiunea de dezvoltare Centru); judeţele Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava şi Vaslui(Regiunea de dezvoltare Nord-Est); judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea şi Vrancea(Regiunea de dezvoltare Sud-Est); judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman(Regiunea de dezvoltare Sud- Muntenia); judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea(Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia), judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara (Regiunea de dezvoltare Vest).

  Localităţi din judeţul Ilfov: Periş, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiştea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Baloteşti, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroeşti şi Pantelimon, Ciorogârla, Domneşti, Cornetu, Bragadiru, Dărăşti- Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni şi Clinceni.

  Întreprinderi mari30%45%35%
  Întreprinderi mijlocii40%55%45%
  Întreprinderi mici, 50% 65% 55% inclusiv microîntreprinderi50%65%55%

  (2) Pentru investițiile specifice prevăzute la secțiunea 1.3.1, sunt sprijinite următoarele categorii de activități:

  a) investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea surselor definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 112/2022.

  b) investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, intelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

   

  (3) In sensul prezentului ghid nu se vor finanta unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile decat in limita unei puteri instalate de pana la 400 kW pe loc de consum.

  Utilizarea biomasei ca sursă regenerabilă de energie nu este eligibilă.

  Cheltuielile cu achiziționarea serviciilor de consultanță pentru managementul proiectului nu sunt eligibile.

  Cheltuielile cu auditul financiar/auditul energetic și/sau alte servicii de consultanță nu sunt eligibile in cadrul apelurilor de proiecte 11.1 POIM.

  Proiectele vizând stocarea energiei nu sunt eligibile în cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid.

  Pentru proiectele promovate în cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid, cheltuiala aferentă TVA nu este eligibilă, fiind deductibil din perspectiva activităţii economice derulate de solicitant.

   

  (4) În cadrul OS 11.1, nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (în conformitate cu prevederile Art. 13, lit. h din HG nr. 399/2015):

  • cheltuieli aferente contribuției în natură
  • cheltuieli cu amortizarea
  • cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite
  • cheltuieli de leasing
  • cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație
  • cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
  • cheltuieli generale de administrație
  • dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare
  • alte comisioane aferente creditelor
  • achiziţia de echipamente second-hand
  • amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată si arbitraj
  • costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii
  • cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie
  • cheltuielile cu activităţi legate de realizarea auditului energetic (solicitat conform Legii nr. 121/2014).

  Nu sunt eligibile echipamentele a căror dată de producție este mai veche de 3 ani până la data depunerii cererii de finanțare. De asemenea, se solicită ca până la cererea de plată/rambursare care include respectivul echipament să se transmită și certificatul verde aferent acestuia.

   

  (5) Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investiţii acordat prin schema de ajutor de stat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat de investiţii acordat, inclusiv de minimis.

  Programe Europene
  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul transmiterii de informații noi.