FONDURI EUROPENE

GRANTURI PENTRU Retehnologizare - MĂSURA 4 BIS

Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență.

OLD VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Dotări (utilaje, echipamente tehnologice), echipamente informatice;

  Mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride);

  Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;

  Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii;

  Cheltuielile de consultanță;

  Cheltuieli cu transformarea digitală;

  Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare;

  Active necorporale.

  VALOARE FINANȚARE

   Între 50.000 euro și 500.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;

  Compania este înfiinţată până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;

  Compania se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de maximum 3 ani;

  Compania deține CAEN principal eligibil;

  Compania a înregistrat o scădere a Cifrei de Afaceri >5%;

  Compania este I.M.M.;

  Solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019;

  Solicitantul nu a mai primit sprijin financiar pentru activități similare.

  FINANȚARE

  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII NECESARE RETEHNOLOGIZĂRII – valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro

  OBLIGAȚII

  Activele achiziționate trebuie să fie noi;

  Investiția trebuie menținută în România, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor;

  Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.

  Rural Non-Agricol | Urban Întreprinderi
  Mai multe detalii despre Granturi pentru Retehnologizare - Măsura 4 BIS

  FINANȚARE

  Valoare cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2021.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitanții/Beneficiarii eligibili care depun cererea de finanțare și implementează proiectul în cadrul acestei competiții sunt IMM – microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii.

   

  Solicitanții de granturi pentru investiții necesare retehnologizării, sub forma de ajutor de stat, trebuie să îndeplininească cumulativ următoarele condiții:

  a) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;

  b) sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;

  c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

  d) grantul pentru investiţii în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro şi o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;

  e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;

  f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;

  g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publiceinit, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;

  h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat;

  i) minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu;

  j) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului;

  k) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;

  l) nu a beneficiat de ajutor ilegal şi nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.

   

  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

  (1) Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2021, fiind cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna august 2022).

  (2) Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN prevăzut în Anexa nr. 11, autorizat la data depunerii cererii de finanţare. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

   

  (3) Cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului se vor încadra pe categorii, astfel:

  a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie (20/63) care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiţii iniţiale;

  b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

  1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (15/54) – care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (13/40);

  2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (15/54);

  3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto (6/14) care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;

  4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;

  c) cheltuieli cu transformarea digitală – active necorporale (22/76) – care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

  d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

  În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea valorii/intensității asistenței financiare nerambursabile.

  (4) Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului. Activitatea de audit de sisteme de management de mediu, prin care se va confirma îndeplinirea obiectivelor asumate prin declarație, nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

  (5) Nu vor fi decontate cheltuieli notariale.

  (6) Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost dată o comandă fermă de bunuri etc.) înainte de depunerea cererii de finanțare. Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare, trebuie să fie in legătura cu obiectul cererii de finanţare, şi numai în măsura în care fac parte dintr-o investiţie pentru producţia de bunuri.

  (7) Din granturile pentru investiții în retehnologizare nu se finanțează:

  a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora;

  b) cheltuieli cu achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare clădirilor, construcţiilor conexe, altor categorii de clădiri, respectiv construcţii de natură similară care deservesc hotelurile şi restaurantele;

  c) cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri, construcţiilor anexe, precum şi alte categorii de clădiri/construcţii de natură similară sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare, a celor destinate clădirilor, construcţiilor anexe, clădirilor şi construcţiilor de natură similară care deservesc activităţile de producţie/servicii prevăzute de OUG nr. 113/2022 cu modificările și completările ulterioare;

  d) cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea, alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activităţi administrative;

  e) investitiile în producția de energie regenerabilă, chiar dacă este utilizată pentru consumul propriu;

  f) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii prevăzute la art. 23 din OUG nr. 113/2022, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de stat.

  (8) Condiții specifice privind investițiile:

  a) Investiția trebuie menținută în România, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în România pentru perioada minimă relevantă.

  b) Activele achiziționate trebuie să fie noi. Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.

  c) Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.

  d) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:

  • Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul IMM-ului;
  • Trebuie să fie amortizabile;
  • Trebuie să fie achiziționate în condițiile liberei concurențe pe piață de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;
  • Trebuie să fie incluse în activele IMM-ului și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului.

  e) Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:

  • contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, sau al brevetelor),
  • contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.

  f) Investiția propusă reprezintă o investiție inițială, conform prevederilor Regulamentului (CE) 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

  Programe Europene
  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul transmiterii de informații noi.