FONDURI EUROPENE

Granturi Electric-Up

Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

OLD VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice;

  Cheltuielile cu achiziția a cel puțin unei stații de reîncărcare;

  Cheltuieli de consultanță și management de proiect.

  VALOARE FINANȚARE

   Maxim 100.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  I.M.M.-uri și operatori economici din domeniului HoReCa;

  Deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz;

  Are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situația validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea.

  FINANȚARE

   Maxim 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

  OBLIGAȚII

  Investiția trebuie menținută în România;

  Activele achiziționate trebuie să fie noi;

  Menținerea activității;

  Nu se vinde nimic.

  Rural Non-Agricol | Urban Întreprinderi
  Mai multe detalii despre Granturi Electric-Up

  FINANȚARE ELECTRIC-UP

  Finanțare nerambursabilă în valoare de maxim 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

  Suma necesară implementării programului este de maximum 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici din domeniului HoReCa, care îndeplinesc, cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de minimis dintre care se enunță:

  a) în cazul operatorilor economici persoane juridice din domeniului HoReCa, desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 , cu modificările și completările ulterioare;

  b) deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz;

  c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;

  d) are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;

  e) nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;

  f) se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;

  g) se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;

  h) ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

  i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică;

  î) în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unicărespectivă.

   

  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

  1. Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

  a) cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părți componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

  b) cheltuielile cu achiziția a cel puțin unei stații de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;

  c) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

  d) cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

  e) cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea panoului de informare;

  f) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare;

  g) stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare – opțional.

  2. Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

  3. Cheltuielile aferente branșamentului la rețeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanțarea din Program.

  4. Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile aferente.

  În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

   

  CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

  Criterii de eligibilitate a proiectului și cerințe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare:

  (1.) Este eligibil proiectul care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis și are ca scop instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie va fi livrat în reţeaua naţională de distribuţie, și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, cu sau fără acces public.

  (2.) Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 kWp – 100 kWp.

  (3.) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la S.E.N. va avea următoarea dimensionare:
  a) sistemul de panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp, fiecare panou cu o putere minim instalată de minim 300 Wp;
  b) invertor/invertoare cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp;
  c) conexiuni – curent continuu şi/sau curent alternativ;
  d) structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată, conform unor documentații de expertiză tehnică structurală, unde este cazul;
  e) tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă.

  (4.) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SR EN/ISO 17065.

  (5.) Schema electrică cu protecţiile aferente centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice impuse de reglementările ANRE în vigoare.

  (6.) Cerinţe tehnice minime ale panourilor fotovoltaice:
  a) puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp]: 300 Wp; +/- 5 W;
  b) eficienţă panou: minimum 18%;
  c) grad protecţie: minimum IP65;
  d) rezistenţă factori externi: în conformitate cu standardul IEC 61215;
  e) interval de temperatură funcţionare: – 40°C – 85°C;
  f) NOCT: 45°C+/-2°C;
  g) tensiunea la putere maximă a modulului UM [V]: ≥ 30V;
  h) standarde minime obligatorii pentru module: SR EN 61215 şi SR EN 61730; JE 61215, IEC 61730
  i) garanţie panou: minimum 10 ani pentru fiecare modul şi garanție de productivitate 25 de ani;
  î) garanţie eficientă: peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani;
  j) condiţii de măsură:

  •  masă aer AM = 1,5; (Standard Test Conditions – STC)
  • radiaţie solară E = 1.000 W/m2;
  • temperatura celulei TC = 25 °C.

  (7.) Cerinţe tehnice minime ale invertorului/invertoarelor:
  a) puterea nominală instalată însumată: minimum 27 kW; maxim 100 kW
  b) MPPT: da;
  c) ieşire: 230/400 Vac, 50 Hz;
  d) eficienţă: minimum 96%;
  e) interval de temperatură funcţionare: – 25°C – 60°C
  f) umiditate: cel puțin 95%;
  g) certificări conform: SR EN 62109, SR EN 61000, SR EN 50438; IEC 62109, IEC 6100, IEC 50438, EN 50178, EN 50438, CEI 016, CEI 021, IEC 61727
  h) garanţie invertor: minimum 5 ani.

  (8.) Invertorul poate fi şi hibrid, minimum 80%.

  (9.) Alte cerințe tehnice pe care trebuie să le îndeplinească invertoarele sunt cele prevăzute în Ordinele ANRE nr. 228/2018 și nr. 132/2020.

  (10.) Cerinţele tehnice minime ale racordului electric:
  a) toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la reţea şi vor respecta cerinţele operatorului de distribuţie;
  b) ieşirea în sistem se va face printr-o protecţie redundantă şi un contor specific în sarcina operatorului de distribuţie.

  (11.) Cerinţele tehnice minime ale modulului de comunicaţie:

  a) protocol: Mod Bus liber;
  b) date transmise: energie zilnică, curent;
  c) garanţie: minimum 5 ani;
  d) certificare: SR EN 60950/SR EN 62368, SR EN 55032;
  e) interval de temperatură funcţionare: -20°C – +55°C.

  (12.) Echipamentele folosite trebuie să aibă capabilitatea de centralizare a datelor în format criptat sau nemodificabil pe platforma producătorului acestora și în memoria tampon (buffer). Platforma trebuie să permită accesul autorității finanțatoare prin intermediul credențialelor proprii, adică posibilitatea atașării contului autorității la interfața platformei producătorului echipamentelor fotovoltaice finanțate.

  (13.) Platforma online a producătorului de echipamente fotovoltaice, trebuie să dispună de opțiunea configurării raportărilor periodice (ex: zilnice, săptămânale, lunare) din care să reiasă producția totală, consumul total, date despre utilizarea componentei de stocare a energiei și alte informații relevante pe baza cărora se poate analiza randamentul finanțării pe perioada de monitorizare.

  (14.) Nu vor fi acceptate rapoartele transmise manual, în format nesecurizat sau asupra cărora exista suspiciunea alterării datelor precum și:

  • descărcarea acestora de pe echipament sau de pe platforma producătorului și expedierea/încărcarea manuală;
  • retransmiterea email-urilor de raportare primite de la echipament sau de la platforma producătorului;
  • rapoarte provenite de pe platforme de centralizare dezvoltate în regie proprie sau independente de producătorul echipamentelor;
  • echipamente de monitorizare și raportare care permit alterarea datelor;
  • echipamente care nu dețin certificări și omologări la nivel european;
  • echipamente care rulează firmware customizat sau alterat;
  • rapoarte ce provin din pagina producătorului, fără un certificat SSL valid și emis de către o autoritate de certificare recunoscută.

  (15.) Cerințele tehnice minime ale sistemului de stocare energie:
  a) Acumulatori: tip Deep Cycle cu gel, NiMh sau Litiu;
  b) Cicluri de descărcare la 50%: minim 750;
  c) Durata de viață: minim 10 ani la 20°C;
  d) Necesită întreținere: nu;
  e) Acumultorii se pot monta: atât vertical, cât și orizontal;
  f) Sistemul va fi prevăzut cu: modul de monitorizare și vizualizare a încărcării.

  (16.) Cerințe tehnice minime pentru punctul de reîncărcare:
  a) stațiile de reîncărcare vor avea factori de protecție minim IP54;
  b) stațiile de reîncărcare, atât normale cât și rapide, trebuie să aibă protocol de comunicare certificat minim OCPP 1.6, pentru a putea fi integrate în orice rețea prin platforme informatice specifice;
  c) se asigură un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor de reîncărcare solicitate și al conectorilor disponibili pentru reîncărcare destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător.

  (17.) Cerințele tehnice pentru staţiile de reîncărcare de pe domeniul public sau privat, cu acces public permanent:
  a) interfața de operare a utilizatorului (display-ul) trebuie să fie în limba română și cel puțin în alte 2 limbi de circulație internațională și să fie amplasată la maxim 1.500 mm de sol pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități;
  b) stațiile de reîncărcare rapidă trebuie să fie pregătite pentru sezonul rece, fiind prevăzute cu sisteme de ventilare forțată a aerului cald la conectori, pentru a evita condensul, înghețul (degradarea timpurie și imposibilitatea de folosire a stațiilor);
  c) ecranul trebuie să fie certificat antivandal, cu minim IK10.
  d) standardul SR EN 62196-2:2017 pentru staţiile cu putere normală, SR EN 62196-3:2015 pentru staţiile cu putere ridicată de minim 50 KW și SR EN 61851-23/DIN 70121 pentru minim 75 KW;
  e) factorul de putere al stațiilor de reîncărcare rapidă – minim 0,98;
  f) eficiența stațiilor de reîncărcare rapidă – minim 95%;
  g) garanția pentru lucrări și produsele finanțate este de 5 ani.
  h) prevede semnalizarea corespunzătoare a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare.

  Programe Europene
  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul transmiterii de informații noi.