FONDURI EUROPENE

Granturi HORECA

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, agențiilor de turism licențiate și ghizilor de turism atestați, a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina.

PROPUNERE

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Echipamente;
  Utilaje;
  Aparatură;
  Datorii;
  Chirie.

  VALOARE FINANȚARE

   Maxim 2.000.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Nu sunt întreprinderi în dificultate și/sau nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19;

  Granturile se acordă pe bază de contract de finanțare încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

  Întreprinderi care desfășoară activități autorizate de agenții de turism conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990;

  Întreprinderi care desfășoară activități autorizate de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590;

  Întreprinderi care desfășoară activități autorizate de structuri/unități de alimentație, conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630;

  Întreprinderi care desfășoară activități autorizate de organizare de evenimente conform codului CAEN 8230;

  Întreprinderi care desfășoară activități autorizate de ghid de turism conform codului CAEN 7990;

  Întreprinderi care sunt înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României.

  FINANȚARE

   Pilonul 1: max. 500.000 euro

  Pilonul 2: max. 2.000.000 euro

  OBLIGAȚII

  În vederea calculării automate de către aplicația informatică a sumelor eligibile în cadrul schemei de ajutor, aplicanții sunt obligați cu minim 5 zile înainte de momentul înscrierii, să aibă depuse la instituțiile fiscale abilitate, situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2021, sub sancțiunea respingerii la finanțare;

  Aplicanții au și obligația depunerii la instituțiile fiscale abilitate a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2022 pînă la data de 31.03.2023 inclusiv;

  Își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 24 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat.

  Rural Non-Agricol | Urban Întreprinderi
  Mai multe detalii despre Granturi HORECA

  FINANȚARE

  Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depășește 500.000 EUR pe grup- întreprindere așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă în limita de timp impusă de Cadrul Temporar Ucraina.

  Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 milioane EUR pe grup- întreprindere așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă până cel târziu la data impusă de Cadrul Temporar Ucraina.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  (1) Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri / unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenții de turism licențiate și ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, deținute de sau organizați ca întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare.

  (2) Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:
  a) Sunt societăți înființate cel târziu la data de 31.12.2020 și codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Schemei (Anexa 1) și autorizat la data înscrierii cel puțin din data de 1.01.2021 fără întrerupere, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.
  b) Sunt întreprinderi autonome, întreprinderi partenere sau întreprinderi legate, definite conform prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

  c) Sunt întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,
  d) Nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente;

  e) Își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 24 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat;
  f) (1) În vederea calculării automate de către aplicația informatică a sumelor eligibile în cadrul schemei de ajutor, aplicanții sunt obligați cu minim 5 zile înainte de momentul înscrierii, să aibă depuse la instituțiile fiscale abilitate, situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2021, sub sancțiunea respingerii la finanțare;

  (2) Aplicanții au și obligația depunerii la instituțiile fiscale abilitate a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2022 pînă la data de 31.03.2023 inclusiv, sub sancțiunea respingerii la finanțare, chiar dacă nu este împlinit termenul legal de depunere prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  g) Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

   

  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

  (1) Schema va permite înscrierea electronică în cadrul a doi piloni, respectiv:
  a) Pilonul 1 – compensarea creșterii cheltuielilor totale în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 față de cele aferente aceleiași perioade a anului 2021, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.
  b) Pilonul 2 – compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.
  Aplicanții vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre cei doi piloni. Valorile compensate prin intermediul celor doi piloni nu conțin Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), această taxă nefiind eligibilă în cadrul schemei de ajutor.
  (2) Ajutorul de stat va fi calculat automat de către aplicația informatică, în două momente distincte și în concordanță cu prevederile Cadrului Temporar Ucraina pentru fiecare pilon în parte, după cum urmează:
  a) Pentru Pilonul 1, la momentul înscrierii, aplicația informatică va interoga din bilanțul contabil aferent exercițiului financiar 2021, valoarea cheltuielilor totale aferente anului 2021, iar aplicanții vor încărca în aplicație toate facturile și documentele de plată aferente costurilor lunare cu energia și/sau gaz din anul 2021, documente în baza cărora va completa / edita în aplicația de înscriere un total general al acestora aferent întregului an 2021, iar aplicația va calcula și afișa diferența dintre cele două valori;
  b) Pentru Pilonul 1 exercițiul financiar 2022, la momentul înscrierii aplicanții vor estima, pe baza cheltuielilor și facturilor cu energia electrică și / sau gaz emise în primele 10 luni ale anului,

  valoarea cheltuielilor totale 2022, precum și costurile totale anuale cu energia și/sau gaz și le vor completa / edita în aplicația informatică ce va afișa diferența dintre cele două valori;
  c) Aplicația va calcula la momentul înscrierii, în baza valorilor și estimărilor de mai sus, creșterea cheltuielilor anuale totale, cu excepția costurilor cu energia și/sau gaz, ca diferență între anul 2022 și anul 2021, creștere datorată crizei generate de războiul din Ucraina, denumită în continuare VSP1 (valoare solicitată Pilon 1);

  d) Pentru Pilonul 2, la momentul înscrierii, aplicația va prelua de la Pilonul 1 valoarea totalului costurilor lunare cu energia și/sau gaz aferente anului 2021, precum și valoarea anuală estimată a cheltuielilor cu energia și/sau gaz în anul 2022 și va calcula și afișa VSP2 (valoare solicitată pilon 2) după următorul algoritm:

  – 30% din Costul eligibil (CE) ce reprezintă produsul următoarelor elemente: numărul de unități de gaze naturale și energie electrică achiziționate de întreprindere de la furnizori externi în calitate de consumator final în perioada cuprinsă între 1 februarie 2022 și 31 decembrie 2022, cel târziu și o anumită creștere a prețului pe care întreprinderea îl plătește pe unitate consumată (măsurat, de exemplu, în EUR/MWh). Această creștere de preț se calculează ca diferența dintre prețul unitar plătit de întreprindere într-o anumită lună din perioada eligibilă și dublul (200%) prețului unitar plătit de întrep rindere în medie în perioada de referință cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2021;

  Formulă simplificată de calcul pentru litera d):
  CE = (P (t) — P (ref) * 2) * q (t)
  P (t) – prețul unitar plătit de întreprindere într-o anumită lună din perioada eligibilă
  P (ref) – prețul unitar plătit de întreprindere în medie în perioada de referință
  q (t) – numărul de unități de gaze naturale și energie electrică achiziționate de întreprindere în perioada eligibilă
  (3) Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depășește 500.000 EUR pe grup- întreprindere așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă în limita de timp impusă de Cadrul Temporar Ucraina.
  (4) a) Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă până cel târziu la data impusă de Cadrul Temporar Ucraina.
  b) Valoarea maximă însumată a ajutorului acordat aferent ambilor piloni (Pilon 1 + Pilon 2) nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere, așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă până cel târziu la data impusă de Cadrul Temporar Ucraina.
  (5) Bugetul Schemei este estimat la 550 milioane euro, echivalent în lei, prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr estimat de 10.000 de beneficiari.

  Programe Europene
  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul transmiterii de informații noi.